... komplexní a kvalitní dotační servis

 

Prioritní OSA 6 - Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny

Hlavním cílem Prioritní osy 6 Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) – Zlepšování stavu přírody a krajiny – je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.

Podporované oblasti

 • Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000.
 • Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity.
 • Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur.
 • Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny.
 • Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny.
 • Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.

Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2 000.

Podporuje projekty, zaměřené na opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

Specifickým cílem této oblasti je zajištění podkladů pro vyhlášení schválených evropsky významných lokalit a zajištění podkladů pro naplnění povinnosti monitoringu podle Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.V rámci oblasti je možné podporovat projekty zaměřené na získání podkladů pro vyhlášení evropsky významných lokalit za ZCHÚ nebo uzavření smluvní ochrany a značení ptačích oblastí. Podklady pro vyhlášení jsou inventarizační průzkumy, plány péče, geometrické zaměření (ZPMZ) a značení hranic v terénu.

Oprávněnými příjemci podpory jsou kraje, ČR prostřednictvím organizačních složek (AOPK ČR) a správy národních parků.

Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity.

Specifickým cílem této podporované oblasti je posílení populací ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, posílení biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť, snížení antropogenních vlivů na přírodu a krajinu. Jsou podporovány aktivity jako: zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci atd. Tato oblast zahrnuje především:

 • Opatření k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů
 • Zajišťování péče o chráněná území.
 • Opatření k překonávání migračních bariér - rybí přechody.
 • Regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů.
 • Realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů.
 • Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích.
 • Opatření k minimalizaci škod způsobených ohroženými druhy živočichů.
 • Studie zprůchodnění migračních překážek

Oprávněnými příjemci podpory jsou, kromě oblastí na uchování a zvyšování početnosti druhů a stanice pro handicapované živočichy( v těchto případech nemohou podporu  žádat FO, FOP, PO) ,všichni.

Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur

Tato oblast podpory je zaměřena na posílení ekologické stability krajiny, a to zejména formou vytváření a obnovy krajinných prvků, budováním prvků územních systémů ekologické stability, zvyšováním stability lesních ekosystémů. Specifickým cílem je zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků a prvků územních systémů ekologické stability, zlepšení přírodních poměrů v lesích atd. Podporují se projekty zaměřené především  na:

 • Realizace vegetačních opatření v krajině (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů, územní systém ekologické stability atd.).
 • Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2 000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability a v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi.

Oprávněnými příjemci podpory mohou být všichni, neexistuje omezení pro žádný subjekt. Nutno podotknout, že v této souvislosti musí být opatření realizována na pozemcích mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL); na lesních pozemcích lze realizovat pouze projekty lokalizované v ZCHÚ, Natura 2000 nebo ÚSES.

Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny.

Tato oblast podpory je zaměřena na zvýšení retenční schopnosti krajiny a snižování vzniku a dopadů povodňových situací opatřeními příznivými z hlediska ochrany přírody a krajiny, obnovu přirozeného vodního režimu krajiny a ochranu proti vodní erozi. Cílem je např. náprava v minulosti nevhodně upravených toků, nevhodných odvodnění a jiných zásahů negativně ovlivňujících vodní režim v krajině atd. Podporují se projekty zaměřené především  na:

 • Podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, budování a obnova retenčních prostor, revitalizace vodních toků a mokřadů, výstavba poldrů.
 • Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi.
 • Opatření obsažená v plánech oblastí povodí.
 • Zpracování studií podélných revitalizací toků a niv.

O podporu v tomto případě mohou žádat všichni, vyjma omezení fyzických a právnických osob, jež nejsou oprávněnými žadateli při výstavbě a obnově retenčních nádrží.

Nutno poznamenat, že výše dotace v oblasti podpory 6.4 může dosáhnout až 70 % u výstavby a obnovy retenčních nádrží, až 100 % u revitalizace toků, výstavby mokřadů a tůní,  a u ostatních projektů až 90 %.

Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Tato oblast podpory je zaměřena především na obnovu a regeneraci urbanizované krajiny, udržitelný rozvoj sídel prostřednictvím zachování a zvyšování počtu a rozlohy segmentů přírodního charakteru v zastavěných územích, zakládání zelených prstenců kolem sídel, výsadbu vegetace na místě odstraněných starých zátěží a odstraňování nebo zajišťování nevyužívaných objektů v chráněných územích. Příjemci podpory mohou být obce, svazky obcí, občanská sdružení atd. Podporuje projekty zaměřené především  na:

 • Zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, individuální zakládání a obnova parků, stromořadí, hřbitovů, městských a obecních lesoparků atd.
 • Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2 000.
 • Výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších než 10 ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu
 • zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci

O podporu mohou žádat všichni vyjma, osob fyzických podnikajících a osob právnických. Výše dotace v oblasti podpory 6.5 může dosáhnout až 75 %

Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.

Hlavním cílem této oblasti je snaha o výrazné snížení environmentálních rizik, přičemž se zaměřuje (vyjma níže uvedených projektů) i na provádění geologických a hydrogeologických prací, realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů apod. Podporují se projekty zaměřené především  na:

 • Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření.
 • Přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod.
 • Zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí.
 • provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací
 • provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou
 • realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů.

Oprávněnými příjemci podpory v oblasti 6.6. mohou být obce, města, příspěvkové organizace, státní organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce aj. Výše dotace v oblasti podpory 6.6 může dosáhnout až 90 %

Podmínky žádosti o dotaci:

Podpora v rámci prioritní osy 6 bude poskytována formou dotace, o kterou mohou žádat obce a města, kraje, svazky obcí a krajů, neziskové organizace, příspěvkové organizace, správy národních parků, státní podniky a organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, fyzické osoby aj.

Žádosti o dotaci je možno podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory. Žádosti jsou přijímány krajskými pracivišti Agentury ochrany přírody a krajskými pracovišti Státního fondu životního prostředí.

Výše podpory může být do výše maximálně 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, ovšem u vybraných typů opatření může být až do výše 100 %. Podpora v rámci prioritní osy bude poskytována z prostředků ERDF.

Celková alokace prostředků z evropských fondů pro OPŽP je složena ze zdrojů ERDF (702 482 212 EUR) a ze zdrojů FS (4 215 384 886 EUR), při garanci ČR na zajištění spolufinancování minimálně ve výši 867 858 900 EUR. Celkem z EU 4 917 867 098 EUR.

 

 

Prioritní OSA 6

Kontakt

AXIOM engineering s.r.o.

limbersky@axiomcz.eu

Pernerova 168 Pardubice 53002
IČO : 28855230 DIČ : CZ28855230

Ing. Jan Limberský, MBA
jednatel

Ing. Barbora Šuranská
asistentka jednatele
+420 774 708 869

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

AXIOM engineering s.r.o.