... komplexní a kvalitní dotační servis

Prioritní osa 3 - Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie

 

Cílem této podporované oblasti je snížit spotřebu energie, zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny a využit odpadní teplo.

Podporované oblasti

  • Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny.
  • Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

Oblast podpory 3.1:

Rozhodující potenciál využívání energie z obnovitelných zdrojů energie je v podmínkách České republiky zejména v oblasti tepla. Výroba a využívání tepla z obnovitelných zdrojů energie představuje nákladově efektivní řešení pro dosažení stanovených cílů.

Systém podpory přispěje ke konkurenceschopnosti tohoto ekologicky přijatelného řešení. Vysoká počáteční investice do opatření využívající obnovitelné zdroje energie je spolu s nedostatečnou kapitálovou vybaveností, zejména obcí, příčinou pomalého rozvoje instalací obnovitelných zdrojů energie.

Globálním cílem oblasti podpory 3.1 je tedy výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny a tím tedy přispět k plnění cílů zvýšení podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny, přičemž se předpokládá, dojde k náhradě spalování fosilních paliv a snížení znečištění životního prostředí.

Specifickým cílem je zejména zvýšení kapacity obnovitelných zdrojů pro vytápění objektů a ohřev teplé vody v sektoru rozpočtové sféry s vysokým potenciálem nákladově efektivních řešení (např. v obecních objektech, ústavech sociální péče, školách, domovech důchodců, mateřských školách, nemocnicích, hospicích aj . 

Oblast podpory zahrnuje 3 podoblasti, které se liší zejména druhem vyrobené energie a to:

a)  Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie

Tato oblast zahrnuje především výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuálně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie, výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

b) Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie

Sem patří zejména instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny, výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren, výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou), výstavba větrných elektráren, výstavba geotermálních elektráren.

c) Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících obnovitelné zdroje energie

Oblast zahrnuje především instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice, instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.), kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Postup prací při výstavbě nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení

Oblast podpory 3.2:

Oblast podpory zahrnuje dvě následující podoblasti:

  • Realizace úspor energie 

Zahrnuje snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodorovných a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní).

Opatření musí směřovat k postupnému dosažení nízkoenergetického nebo vyššího standardu pro energetickou náročnost budov. Při bodovém hodnocení mohou být započítány i úspory energie a emisí ze souvisejících energetických opatření, které jsou realizovány žadatelem z vlastních zdrojů.

  • Využívání odpadního tepla 

Zahrnuje aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.). 

Úspory energie v oblasti konečné spotřeby představují vysoký potenciál nákladově efektivních a inovativních řešení v oblasti hospodaření s energií. Pro zvýšení úspor energie jsou jako investiční podpora navržena typová technická opatření, zejména podpora snižování spotřeby energie budov veřejného sektoru prostřednictvím zlepšení energetických vlastností obálky budov. Podpora zateplování bytových a rodinných domů nebude v rámci této oblasti podpory realizována.

Využití odpadního tepla je důležitou součástí oblasti hospodaření s energií. V České republice existuje značný potenciál ve využití odpadního tepla s možností využití ve vytápění příp. při výrobě elektřiny. Oblast využití odpadního tepla zahrnuje investiční podporu realizací, které využijí odpadní teplo (např. teplo z technologických procesů na vytápění nebo ohřev teplé vody).

Specifickým cílem této oblasti podpory je snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění objektů veřejné sféry. Dalším důležitým cílem oblasti podpory je zvýšení podílu výroby tepla a elektřiny z procesu produkce odpadního tepla.

Postup prací při realizaci úspor energie a využití odpadního tepla

Podmínky žádosti o dotaci:

Podpora v rámci prioritní osy 3 bude realizována formou dotace, o kterou mohou žádat zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné obcemi, přičemž žádosti o dotaci se podávají pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Maximální výše dotace může dosáhnout až 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu, přičemž minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,3 milionu korun.

V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve výši téměř 673 milionů eur.

 

Kontakt

AXIOM engineering s.r.o.

limbersky@axiomcz.eu

Pernerova 168 Pardubice 53002
IČO : 28855230 DIČ : CZ28855230

Ing. Jan Limberský, MBA
jednatel

Ing. Barbora Šuranská
asistentka jednatele
+420 774 708 869

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

AXIOM engineering s.r.o.