... komplexní a kvalitní dotační servis

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Podpora zaměstnanosti a konkurence prostřednictvím programů Evropské Unie

Ministerstvo práce a sociálních věcí je hlavním zodpovědným a řídícím orgánem pomoci z EFS, resp. Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, přičemž spolupracuje s dalšími orgány státní správy jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které má v gesci Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy aj.

Vstupem do Evropské unie v roce 2004 získala Česká republika možnost podílet se na využívání prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Evropský sociální fond

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie, jež je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Cíle Evropského sociálního fondu

 • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
 • Celoživotní vzdělávání
 • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
 • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
 • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Z ESF jsou podporovány projekty neinvestičního charakteru , a to například:

 • tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance,
 • podpora začínajícím OSVČ,
 • rozvoj institucí služeb zaměstnanosti,
 • rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání,
 • zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia

Základní programy Evropského sociálního fondu

Programové období 2007-2013
· OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
· OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
· OP Praha – Adaptabilita (OPPA)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost                              

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,88 mld. €, což činí přibližně 7 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů je financování programu navýšeno o dalších 0,33 mld. €.

 Prioritní osy Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osy OP LZZ plně pokrývají všechny hlavní prioritní oblasti stanovené Nařízením o Evropském sociálním fondu. V souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti a politikou ESF jsou finanční prostředky programu koncentrovány na opatření a činnosti prováděné ve prospěch jednotlivců, a to zejména jednotlivců znevýhodněných na trhu práce. Opatření a činnosti na rozvoj systémů veřejných služeb včetně podpory jejich poskytovatelů jsou koncipována jako podpůrná s cílem rozšířit a zkvalitnit služby poskytované jednotlivcům.

Prioritní osa 1 – Adaptabilita

Cílem prioritní osy 1 je předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojů a moderních systémů jejich řízení. Je zaměřena na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do:

 • rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a organizací,
 • rozvoje odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 • rozšiřování možností pro uplatňování pružnějších forem zaměstnávání,
 • zavádění moderních forem systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Oblast podpory 1.1. - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Oblast je zaměřena na rozvoj adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, rozvoj podnikového vzdělávání, na podporu konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a organizací.

Aktivity realizované v rámci projektů kladně působí na rozvoj specifických služeb, odborné přípravy a podpory zaměstnanců, na realizaci moderních způsobů řízení organizací a koncepční řízení lidských zdrojů. Jednou z důležitých podporovaných aktivit v rámci této oblasti podpory je i posilování sociálního dialogu se zaměřením na rozvoj spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Konkurenceschopnost podniků vyžaduje kvalifikovanou, adaptabilní a mobilní pracovní sílu. Hospodářská strategie České republiky se orientuje na ekonomické činnosti založené na vysoce vzdělané pracovní síle, atraktivitě pro domácí a zahraniční investory a výrobky a služby s vysokou kvalitou a přidanou hodnotou.. Základní podmínkou udržení zaměstnání a profesní mobility bude zejména schopnost pracovat s informacemi a moderními informačními a komunikačními technologiemi a komunikovat v cizích jazycích ve své odbornosti.

Rámec oblastí podpory

Hlavním cílem je  zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, přičemž cílovou skupinou těchto oblastí podpory jsou zaměstnavatelé (podnikatelské i nepodnikatelské subjekty mimo institucí veřejné správy) a jejich zaměstnanci.

Podporovány budou jednak organizace v odvětvích a oborech s růstovým potenciálem, ale také odvětví, obory a firmy procházející strukturálními změnami, jejichž zaměstnanci jsou ohroženi nezaměstnaností. Podpora bude věnována i začínajícím podnikatelům.

Pro tyto cílové skupiny budou v rámci jednotlivých operací (projektů) prováděny následující okruhy činností (indikativní výčet):

 • Další vzdělávání podporované zaměstnavateli
 • Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců
 • Tvorba nových (inovativních) vzdělávacích programů pro zaměstnance i pro jednotlivé skupiny včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů
 • Aplikování všech forem vzdělávání pracovníků dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce na konkrétní pracovní pozici
 • Poskytování podpůrných služeb k usnadnění přístupu a dokončení aktivit dalšího vzdělávání a poradenství k vyhledávání zaměstnání
 • Podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových adaptačních programů a podpora přípravy pracovníků na vytvářená nová pracovní místa
 • Vývoj a inovace vzdělávacích programů pro ekonomicky aktivní obyvatele z hlediska potřeb trhu práce a znalostní společnosti

Operační program Podnikání a inovace

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost LZZ je komplementární k některým dalším operačním programům. Jedním z nich je Operační program Podnikání a inovace vytvářející širší rámec pro zvyšování kvality lidského kapitálu podnikatelských subjektů.

V tomto rámci OP LZZ umožňuje ve své prioritní ose „Adaptabilita“ směrovat část podpory z ESF na zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů prostřednictvím vývoje a realizace systémů a strategií pro odborné vzdělávání pracovníků s cílem zvýšit investice podniků do vzdělávání a zvýšit účast zaměstnanců na odborném vzdělávání.

Na druhé straně OP PI podpoří ve své prioritní ose 5 „Prostředí pro podnikání a inovace“ zajištění kvalitního zázemí pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávacích aktivit a tím zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů. Společné působení OP LZZ a OP Podnikání a inovace tak vytváří předpoklady pro efektivnější využití finančních prostředků strukturálních fondů v oblasti podnikového vzdělávání za účelem dosažení hospodářského růstu a růstu zaměstnanosti.

Operační program „Vzdělání pro konkurenceschopnost“

Mezi Operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost a druhým programem financovaným z ESF v Cíli Konvergence Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost existuje potencionální vazba.

 Aktivity realizované v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost se zaměřují na systém celoživotního učení (včetně všech forem dalšího vzdělávání mimo rekvalifikací), při němž žáci a studenti nejen získávají potřebné kompetence, ale při němž se postupně rozvíjí jejich samostatný vztah ke vzdělávání i motivace vzdělávat se po celý život. Tento vklad vzdělávacích institucí je klíčovou součástí prevence nezaměstnanosti a zároveň významně ovlivňuje také udržitelnost zaměstnanosti a zaměstnatelnosti.

Globálním cílem OP VK 2007-2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Mezi specifické cíle Operačního programu Vzdělávejte se pro konkurenceschopnost jako cesty k naplnění globálního cíle patří například:

 •  Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
 •  Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, ke zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.
 • Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.
 • Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí v systému celoživotního učení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotace MPSV

Kontakt

AXIOM engineering s.r.o.

limbersky@axiomcz.eu

Pernerova 168 Pardubice 53002
IČO : 28855230 DIČ : CZ28855230

Ing. Jan Limberský, MBA
jednatel

Ing. Barbora Šuranská
asistentka jednatele
+420 774 708 869

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

AXIOM engineering s.r.o.