... komplexní a kvalitní dotační servis

Podporované vzdělávání

O nás

Naše společnost se zaměřuje na zprostředkování kurzů anglického jazyka, které jsou určeny pro všechny stupně jazykové úrovně, tedy jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé uživatele jazyka. Výuka je poskytována rodilými mluvčími a týmem kvalifikovaných lektorů s dlouholetými zkušenostmi v oboru a v zahraničí.

Předností naší firmy je možnost čerpání dotací na poskytování jazykových kurzů z prostředků Evropských strukturálních fondů, což znamená, že jazykové vzdělávání zaměstnanců je pro zaměstnavatele zcela zdarma, což přináší výhodu v oblasti konkurenceschopnosti pro firmy v tržním prostředí, ale navíc přináší i výhody zaměstnancům, protože zvyšuje jejich profesní i osobní růst, sebedůvěru, posiluje přátelské vztahy na pracovišti. Zlepšení kvalifikace zaměstnanců nesporně přináší zlepšení výsledků celé firmy.

Dotace

Zákon č. 218/2000 Sb. vymezuje pojem dotace jako prostředky státního rozpočtu, poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, a to v oblasti sociální a zdravotní péče, tělovýchovy a sportu, kultury, naplňování volného času občanů, výchovy k vlastenectví a brannosti, ochrany přírody, ochrany majetku, ochrany lidských práv, vstupu ČR do EU a případně v dalších aktuálních oblastech.“

Základními rysy dotací je jejich nenárokovost, účelovost, neziskovost, rozdělování v otevřeném výběrovém řízení.

Česká republika svým vstupem do EU v roce 2004 získala možnost čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů, které jsou hlavním nástrojem realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti a jejichž prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Dotace ze strukturálních fondů EU

V rámci EU Existují dva strukturální fondy, a to Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), jež je největším ze strukturálních fondů, zaměřuje se především na modernizaci a posilování hospodářství a zasahuje do mnoha oblastí.

Zahrnuje oblast podpory především investičních (infrastrukturních) projektů, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, rozvoj a obnova sportovních areálů, rekonstrukce kulturních památek, výsadba regenerační zeleně, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, zavádění služeb elektronické veřejné správy apod.

Druhým fondem je Evropský sociální fond (ESF), jež podporuje především aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, a to posilováním sociálních programů členských států, pomáháním rizikovým skupinám obyvatel, podporou rovných příležitostí na trhu práce a zlepšováním mobility pracovních sil v rámci EU. ESF podporuje neinvestiční (neifrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců - POVEZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jež je podporován právě z prostředků EFS, reaguje na aktuální situaci na trhu práce, a to prostřednictvím projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, jejichž cílem je zajistit vzdělání v odvětvích, která se výrazně podílejí na tvorbě HDP a vytváření nových perspektivních pracovních příležitostí.

Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Program Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Stěžejním cílem programu je podpora zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců.

Projekt je realizován v období od 1. 3. 2016 až do konce programového období v roce 2020. Na aktivity v rámci realizace projektu byla vyčleněna částka z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Prostřednictvím projektu mohou podniky získat finanční příspěvky na jazykové vzdělávání
svých zaměstnanců, přičemž budou zároveň zaměstnavateli po dobu vzdělávání hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců.

Podmínky :

Projekt je realizován Úřadem práce ČR, a to na základě § 106 zákona č. 435/2004  Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje ověřovat nové nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, přičemž finanční podpora je nenároková, o poskytnutí příspěvku je oprávněn rozhodovat příslušný ÚP ČR.

Při rozhodování o poskytnutí příspěvku vychází ÚP z informací, které zaměstnavatel doloží k žádosti a posoudí situaci na lokálním trhu práce a celkovou situaci podniku podle kritérií, kterými jsou například význam daného podniku či odvětví v regionu, nezbytnost a přínos vzdělávání zaměstnanců a přiměřenost příspěvku, zejména z hlediska účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.

Jediné, co musí zaměstnavatel udělat, je zpracovat žádost, jež je ke stažení z webové stránky MPSV, a včetně povinných příloh ji doručí na krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

AXIOM engineering s.r.o.

limbersky@axiomcz.eu

Pernerova 168 Pardubice 53002
IČO : 28855230 DIČ : CZ28855230

Ing. Jan Limberský, MBA
jednatel

Ing. Barbora Šuranská
asistentka jednatele
+420 774 708 869

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

AXIOM engineering s.r.o.