... komplexní a kvalitní dotační servis

Energetické úspory

 

V rámci energetické koncepce není možné řešit jen otázky navyšování kapacit zdrojů a dostupnosti surovin. Současná energetika je založena ve velké míře na velké míře plýtvání a neefektivnosti. Správně namířená opatření však mohou do budoucna ušetřit nemalé náklady na výstavbu nových zdrojů.

V souvislosti s neustálým růstem cen energií je stále významnějším problémem otázka snižování spotřeby energie. Převážná většina energie se mimo technologické potřeby spotřebovává na vytápění, proto je rozumné hledat úsporná řešení právě v této oblasti.
Kromě regulace zdrojů tepla a doregulace otopných systémů je hlavní snahou rozumného spotřebitele co nejvíce omezit tepelné ztráty objektů a tím i celkovou spotřebu tepla.

Naše společnost se zabývá tzv. energetickým managementem, což jsou služby z oblasti úspor energií, energetiky a tepelné techniky budov.  Výstupy z této činnosti jsou klíčové pro finanční hospodářství daného celku (obce, města), protože v drtivé většině případů znamenají opatření vedoucí k trvalým energetickým a finančním úsporám.Nesporné přínosy naší činnosti jsou například efektivní a průhledné financování energií, stálá kontrola nad dodavateli energií, efektivní přehodnocení smluvních vztahů, ucelená a přehledná databáze energetického hospodářství zcela prokazatelně vedou k efektivnějšímu a hospodárnějšímu řízení města, obce, kraje nebo firmy. Energetický management jako jediný nástroj dokáže dlouhodobě a systematicky udržet maximální úspory energií.

Energetickou efektivností/účinnosti se rozumí poměr mezi energetickými výstupy a vstupy daného procesu, vyjádřený v procentech. Zvýšení energetické účinnosti u konečného uživatele se dosáhne technologickými či ekonomickými změnami nebo v důsledku změn v lidském chování. Úsporami energie je pak množství ušetřené energie určené měřením nebo odhadem spotřeby před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm, při standardizovaných vnějších podmínkách, které spotřebu energie ovlivňují. Zvýšená energetická účinnost u konečného uživatele rovněž přispěje ke snížení spotřeby primární energie, ke snížení emisí CO2 a dalších skleníkových plynů, a tím k prevenci nebezpečných klimatických změn. Lidské činnosti související s energetickým odvětvím způsobují až 78 % emisí skleníkových plynů Společenství.

Zvyšování energetické účinnosti u konečného uživatele umožní využít potenciál investičně efektivních úspor energie ekonomicky vhodným způsobem. Opatření ke zvýšení energetické účinnosti vedou k úsporám energie, které napomáhají snížit závislost států na dovozu energie. Využívání energeticky účinnějších technologií zvyšuje tlak na zavádění nových inovativních technologií a konkurenceschopnost hospodářství.

 

Zateplení budov

 
Zateplením či výměnou výplní otvorů získá objekt výhody spočívající v úspoře energie na vytápění, zlepšení tepelné pohody a také rozložení tepelných ztrát jednotlivými konstrukcemi, což mnohdy zamezí tvorbě plísní. Ekonomická návratnost zateplení se pohybuje v rozmezí 5-10 let.
 
 

Instalace rekuperačních jednotek

 
Instalace rekuperačních jednotek se používá zejména v objektech školství, kde dochází k hromadění CO2, a tím k zvýšené únavě žáků. Rekuperační jednotka nasává z exteriéru objektu studený čerstvý vzduch, přičemž odpadní teplý vydýchaný vzduch se odčerpává z objektu ven. Díky tepelnému výměníku, který se nachází uvnitř jednotky, dojde k předání tepla ze vzduchu odpadního do čerstvého vzduchu, který je nasáván dovnitř, čímž dochází k eliminaci značných tepelných ztrát, které vznikají při běžném provozu větráním. 
 
 

Instalace fotovoltaiky

 
Instalace fotovoltaiky je v době strmě rostoucích nákladů na energie velmi vhodným řešením pro výrobu vlastní energie z instalovaných fotovoltaických panelů. Fotovoltaická elektrárna sestává ze střešních fotovoltaických panelů, které se instalují zejména na střechu objektu, střídače, který vyrábí střídavý proud nutný pro domácí spotřebiče a z baterií, které akumulují vyrobenou energii pro případ pozdějšího využití. Přínosy fotovoltaické elektrárny jsou zejména úspora nákladů na odběr elekřiny ze sítě, přičemž pokles této spotřeby se pohybuje o 50 - 70 %.
 
 
 
 
 
 

Zateplení budov

 
Zateplením získá objekt výhody spočívající v úspoře energie na vytápění, zlepšení tepelné pohody a také rozložení tepelných ztrát jednotlivými konstrukcemi, což mnohdy zamezí tvorbě plísní. Ekonomická návratnost zateplení se pohybuje v rozmezí 5-10 let.
 

 

Kontakt

AXIOM engineering s.r.o.

limbersky@axiomcz.eu

Pernerova 168 Pardubice 53002
IČO : 28855230 DIČ : CZ28855230

Ing. Jan Limberský, MBA
jednatel

Ing. Barbora Šuranská
asistentka jednatele
+420 774 708 869

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

AXIOM engineering s.r.o.