... komplexní a kvalitní dotační servis

 

Dotace ze Státního fondu životního prostředí

 

O SFŽP

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění:

a) závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí

b) závazků vyplývajících ze členství v Evropské Unie

c) Státní politiky životního prostředí.

Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem. Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí (poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí půdy, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů) a s tím spojených splátek poskytnutých půjček a jejich úroků. O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky.

Státní fond životního prostředí je též zprostředkujícím orgánem pro část Operačního programu Infrastruktura a od roku 2007 pro Operační program Životní prostředí.

Fond zajišťuje zejména

  • příjem žádostí o podporu na projekty zlepšující životní prostředí a s tím spojenou konzultační a poradenskou činnost,
  • vyhodnocování žádostí a přípravu návrhů pro jednání Rady Fondu a Rozhodnutí ministra,
  • smluvní agendu pro poskytování podpor, agendu smluvního ručení za poskytované půjčky,
  • uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběžného sledování účelu použití prostředků,
  • závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů a případně stanovení a vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo porušení rozpočtových pravidel.

OPŽP

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je podle výše finančních prostředků druhým největším českým operačním programem, jehož cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

Prioritní osy podporované z OPŽP:

 

Prioritní osa 1: Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní

Prioritní osa 2: Dotace pro zlepšování kvality ovzduší

Prioritní osa 3: Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie

Prioritní osa 4: Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží

Prioritní osa 5: Dotace na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

Prioritní osa 6 : Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny

Prioritní osa 7: Dotace pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

 

Kontakt

AXIOM engineering s.r.o.

limbersky@axiomcz.eu

Pernerova 168 Pardubice 53002
IČO : 28855230 DIČ : CZ28855230

Ing. Jan Limberský, MBA
jednatel

Ing. Barbora Šuranská
asistentka jednatele
+420 774 708 869

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

AXIOM engineering s.r.o.