... komplexní a kvalitní dotační servis

Služby pro naše klienty

Naše služby jsou komplexním a uceleným souborem vzájemně provázaných inženýrských celků, které umožňují našim klientům snadnou a profesionální přípravu požadované stavební akce, či žádosti o dotaci včetně jeho řízení až do úspěšného konce.

 

Energetické studie

Energetické studie slouží pro základní orientaci v příslušné problematice. Jejich účelem je předběžné technické a ekonomické zhodnocení záměru našeho klienta a doporučení vhodných opatření, které v důsledku vedou k nejvyššímu zhodnocení vložených finančních prostředků do plánované stavební úpravy.

 

 Projekční práce

Ať už plánujete např. kvalitní zateplení obálky budovy či projekt na revitalizaci místního rybníka, jistě víte, že je třeba nejen její bezchybné provedení, ale i profesionální projekční příprava. Nabízíme zpracování projektové dokumentace v požadovaném rozsahu pro stavební povolení, jako přílohu k žádosti o dotaci či jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Projekty jsou samozřejmě autorizovány příslušným stavebním inženýrem či stavebním technikem a opatřeny kulatým razítkem.

 

Energetické audity

Energetický audit dle zákona č. 406/2000 Sb. je nutným dokumentem, který hodnotí tepelné ztráty objektu, kvalitu hospodaření s ostatními dodávanými energiemi do objektu a doporučuje souhrn efektivních opatření, které ve výsledku vedou nejen ke zvýšení tepelného komfortu v objektu, ale hlavně eliminují neustále se zvyšující náklady na vytápění. Vypracování energetického auditu je pro určité objekty ze zákona povinné.

 

Průkazy energetické náročnosti budov

Počínaje rokem 2013 vstoupla v platnost novela zákona č. 406/2000 Sb., která stanoví pro každý bytový objekt, ve kterém bude docházet k prodeji či pronájmu bytových jednotek, povinnost mít vypracovaný Průkaz Energetické Náročnosti Budov. Tento dokument, podobně jako energetický štítek na elektrickém spotřebiči, mimo jiné zjednodušeně informuje o tom, jak velkou spotřebu energie daný objekt má.

 

Komplexní dotační servis

Našim klientům zajišťujeme ucelený dotační servis, tedy od analýzy dotačních možností, přes přípravu a shromáždění nutných podkladů, které slouží jako příloha k žádosti o dotaci, přípravu žádosti o dotaci samotnou, její podání a řízení celého procesu ke zdárnému konci. Specializujeme se na dotační programy :

    EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY - OPŽP

    ZELENÁ ÚSPORÁM

    NOVÝ PANEL, PROGRAMY IPRM

    MZE - PODPORA OPATŘENÍ NA DROBNÝCH VODNÍCH TOCÍCH 

              A MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍCH

 

Zabezpečení výběrového řízení

Pro naše klienty zajišťujeme profesionální zabezpečení výběrového řízení tak, aby jeho průběh naplňoval požadavky nejen zákona o veřejných zakázkách, ale také požadavky plynoucí z toho kterého dotačního programu.

Zajišťujeme přípravu zadávací dokumentace, vypsání výběrového řízení, organizace jeho průběhu, proces výběru nejvhodnějšího uchazeče a řešení případných námitek.

 

Ceník doplnkových služeb

INŽENÝRING - VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ / OHLÁŠKY

popis                                                                        cena bez DPH
 
   
žádost / zajištění výjimky ze zákazu u chráněných druhů živočichů 1 900,00 Kč
žádost o společné povolení  2 300,00 Kč
žádost o souhlas k uložení sedimentů 1 650,00 Kč
žádost o povolení zásahu do VKP 1 900,00 Kč
žádost o povolení k nakládání s vodami 2 300,00 Kč
řešení povolení nakládání s odpady 1 300,00 Kč
zapracování hydrologických údajů do PD - dodatek 1 900,00 Kč
žádost o stav povolení / ohlá udrž prací / spol povolení
2 350,00 Kč
zajištění / aktualizace stanovisek správců tech. Infrastruktury 1 900,00 Kč
zajištění stanoviska správce toku 1 300,00 Kč
zajištění stanoviska ŽP 1 800,00 Kč
zajištění stanoviska správce povodí 1 300,00 Kč
zajištění stanoviska vodoprávního úřadu  1 300,00 Kč
zajištění souhlasu stavby 50m od okraje lesa
1 300,00 Kč
zajištění aktualizace záměru ve vztahu 
1 300,00 Kč
k existenci stavbou dotč. pozemků podle akt. stavu v kn  
řešení, zajištění odnětí půdy ze ZPF / uložení sedimentu na ZPF
1 900,00 Kč
zajištění vypracování biologického průzkumu a jeho zapracování 
1 450,00 Kč
zajištění stanoviska dle lázeňského zákona 1 300,00 Kč
zajištění stanoviska lesní správy 1 300,00 Kč
zajištění stanoviska státního pozemkového úřadu (SPU)
1 450,00 Kč
zajištění stanoviska správy a údržby silnic (SUS)
1 450,00 Kč
zajištění stanoviska českého rybářského svazu
1 450,00 Kč
zapracování plánu kontrolních prohlídek 2 350,00 Kč
zajištění stanoviska územního plánování 1 450,00 Kč
projednání manipulačního a provozního řádu
2 450,00 Kč
zajištění stanoviska CHKO  1 650,00 Kč
zajištění stanoviska památkové péče 1 650,00 Kč
 
 

Pro naše klienty zajišťujeme

 

Kontakt

AXIOM engineering s.r.o.

limbersky@axiomcz.eu

Pernerova 168 Pardubice 53002
IČO : 28855230 DIČ : CZ28855230

Ing. Jan Limberský, MBA
jednatel

Ing. Barbora Šuranská
asistentka jednatele
+420 774 708 869

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

AXIOM engineering s.r.o.