... komplexní a kvalitní dotační servis

PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) je protokol obsahující informace o energetické náročnosti budovy, včetně jejího grafického znázornění, vypočtené podle metody stanovené vyhláškou č. 78/2013 Sb.

PENB je zpracováván na základě oprávnění k činnosti v oblasti energetické účinnosti vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a může jej zpracovávat pouze osoba energetického auditora definovaná zákonem č. 406/2000 Sb.

Energetická náročnost budovy vyjadřuje množství energie skutečně spotřebované nebo odhadované pro plnění potřeb spojených s užíváním budovy. Stanovuje se výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G (viz grafická příloha)

PENB je od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu řízení při výstavbě nových budov. Povinnost opatřit si PENB se vztahuje i na budovy rodinných či bytových domů, hotelů, restaurací, nemocnic, vzdělávacích, sportovních či obchodních zařízení.  PENB je povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu řízení při rekonstrukcích stávajících budov s podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivní energetickou náročnost budovy, přičemž tento Průkaz musí být vystaven na viditelném místě.

1. 1. 2013 vyšel v účinnost zákon o  hospodaření energií č. 318/2012 Sb., který stanovuje nové povinnosti vlastníků v zajištění zpracování PENB, a to zejména při prodeji a pronájmu budovy.

Dle nové legislativy účinné od 1.1.2013 má povinnost obstarat PENB prodávající, který je povinen předat kupujícímu budovu opatřenou Průkazem energetické náročnosti. PENB by tak měl být součástí kupní smlouvy a je povinnost předložit možnému kupujícímu PENB nebo jeho úředně ověřenou kopii před uzavřením smluv.  Tato povinnost se vztahuje také na prodej ucelených částí budovy např: kancelářských prostor či bytových jednotek.

 Povinnost poskytnout PENB náleží od 1.1.2013 i nájemci celé budovy, přičemž PENB je součástí smlouvy o pronájmu a je povinnost předložit možnému nájemci průkaz nebo jeho kopii před uzavřením smluv. Současně je povinnost prodávajícího zajistit, aby ukazatele energetické náročnosti budovy uvedené v PENB byly uvedeny v informačních a reklamních materiálech, týkajících se této budovy.

Dle nového zákona č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií je povinnost zpracovat PENB pro budovy s užitnou plochou větší než 500 m2 užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 a u budovy s užitnou plochou větší než 250 m2 od 1. července 2015. Jako orgány veřejné správy se označují státní orgány, orgány ÚSC, Pozemkový fond aj.

V případě nesplnění povinnosti obstarat si PENB hrozí vlastníkovi nemovitosti sankce, a to formou pokuty až do výše 100.000 Kč. Kontroly jsou prováděny Státní energetickou inspekcí a MPO.

Ke kvalitnímu zpracování PENB jsou zapotřebí následující :

  • Umožnění osobní prohlídky předmětu díla po dohodě s klientem
  • Dokumentace skutečného stavu předmětu díla (stavební dokumentace, technické zprávy)
  • Doklady o skutečné spotřebě energií (faktury za nákup energií, výstupy z pravidelných odečtů měřících zařízení)

 

 

  

 

 

 

Kontakt

AXIOM engineering s.r.o.

limbersky@axiomcz.eu

Pernerova 168 Pardubice 53002
IČO : 28855230 DIČ : CZ28855230

Ing. Jan Limberský, MBA
jednatel

Ing. Barbora Šuranská
asistentka jednatele
+420 774 708 869

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

AXIOM engineering s.r.o.