... komplexní a kvalitní dotační servis

Energetický audit

Co je energetický audit?

Energetický audit je soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství. Jeho součástí je i návrh opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

Energetické audity mají v ČR své počátky již v polovině 90. let, povinnost jejich zpracování však byla zavedena do národní legislativy až v roce 2001, a sice do zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Podrobnosti a náležitost energetického auditu jsou upraveny prováděcí vyhláškou č.213/2001 Sb., jež byla novelizovaná vyhláškou č.425/2004 Sb.

Energetický audit tedy slouží pro zhodnocení využívání energií v daném objektu - v budově, ve výrobním provozu a nebo při instalaci nového zdroje energie.

Kdo má povinnost si nechat EA zpracovat?

Zákon č. 406/2000 Sb. stanovuje,  kdo je povinen nechat si vypracovat energetický audit, přičemž limity spotřeby energie, od kterých tato povinnost vzniká, jsou upraveny prováděcí vyhláškou. Povinnost vypracovávat energetický audit na své energetické hospodářství tedy má: 

 • Každá právnická nebo fyzická osoba, která žádá o státní dotaci v rámci programu Zelená úsporám nebo dotaci ze SFŽP, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW.
 • Organizační složka státu, kraje, obce a příspěvkové organizace, přičemž pro tyto instituce je dán limit celkové spotřeby energie 1 500 GJ/rok.
 • Ostatní fyzické nebo právnické osoby, které nespadají do bodu a), b), jejichž limit celkové spotřeby energie přesahuje hodnotu 35 000 GJ/rok 

Od povinnosti nechat si zpracovat energetický audit jsou osvobozeny ty objekty organizací, které mají samostatně měřené spotřeby energií a jejichž celková spotřeba nepřesáhne 700 GJ, dále objekty, u kterých bylo vydáno stavební povolení nebo byla ukončena výstavba do 31. prosince 2001 a kterým byla poskytnuta dotace od ČEA v rámci programu Zelená úsporám, nebo dotace ze SFŽP, MMR nebo MZ.

Kdy je nutné nechat si zpracovat EA?

Energetický audit se zpracovává:

 • pro budovy a provozy s větší spotřebou energie, kde to vyžaduje zákon č. 406/2000 o hospodaření energií
 • pro potřeby získání dotace či úvěru na energetický projekt jako je například zateplení budovy, instalace obnovitelného zdroje (dotační program EKO-ENERGIE),
 • při plánované rekonstrukci budov, hledání úspor energie ve výrobních a dalších provozech.
 • Jako podklad pro banky při posuzování žádosti o úvěr na realizaci energetických investic.

Co by měl kvalitní energetický audit obsahovat?

Součástí energetického auditu je:

 • rozbor stavu obalových stavebních konstrukcí
 • zhodnocení současného stavu budovy a energetického hospodářství
 • způsobu vytápění a přípravy teplé užitkové vody, osvětlení, elektrických spotřebičů a vyhodnocení energetické účinnosti technologických procesů.
 • výši technicky dosažitelných energetických úspor,
 • návrh opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu, a to minimálně ve dvou vhodných variantách kombinací opatření včetně jejich ekonomického vyhodnocení.
 • závěrečný posudek energetického auditora a jeho doporučení jedné z variant k realizaci a odůvodnění jejího výběru

Kdo je oprávněn EA zpracovat?

Ke zpracování energetického auditora je oprávněna osoba energetického auditora, který splňuje požadavky zákona č. 406/2000 Sb. a jsou zapsáni v seznamu energetických expertů vedených Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Získání osvědčení energetického auditora podle zákona 406/2006 Sb. je (vedle bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům) podmíněno prokázáním odborné způsobilosti a složením odborné zkoušky, která prověří odborné znalosti a znalosti souvisejících právních a technických předpisů. Za odbornou způsobilost k provádění energetických auditů je považováno ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského nebo doktorského studijního programu technického směru a 3 roky praxe v oboru nebo ukončené středoškolské vzdělání nebo vzdělání bakalářského studijního programu technického směru a 5 let praxe v oboru.

 K žádosti o složení odborné zkoušky uchazeč přikládá minimálně dvě zprávy o energetických auditech provedených v posledních dvou letech, na jejichž provedení se podílel, s potvrzením o spoluúčasti od provádějícího energetického auditora

Výhody zpracování EA

Přínosem kvalitně zpracovaného energetického auditu je nalezení úspor, kterými lze snížit provozní náročnost objektu, přičemž nalezená opatření mohou být někdy i beznákladová, což znamená, že ačkoliv není vypracování energetického auditu levnou záležitostí, tak úsporná opatření, která z něj plynou, jej mohou zaplatit již ve velmi krátké době.

Energetický audit také otevírá cestu k některému z dotačních programů.

Naše nabídka EA

Naše firma nabízí komplexní vypracování energetického auditu, a to jak pro budovy obytné, administrativní, školské, provozní, výrobní technologické apod.

Vypracování energetického auditu zaštiťuje akreditovaný energetický auditor uvedený v seznamu energetických expertů na ministerstvu průmyslu a obchodu

 

 

 

 

 

 

Kontakt

AXIOM engineering s.r.o.

limbersky@axiomcz.eu

Pernerova 168 Pardubice 53002
IČO : 28855230 DIČ : CZ28855230

Ing. Jan Limberský, MBA
jednatel

Ing. Barbora Šuranská
asistentka jednatele
+420 774 708 869

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

AXIOM engineering s.r.o.