... komplexní a kvalitní dotační servis

ZAPOČALO NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU NA OBDOBÍ 2014-2020

01.01.2014 18:29

Tematicky zůstane zaměření nového OP Životní prostředí z významné části podobné.

Dle struktury zveřejněné Ministerstvem životního prostředí se bude nový operační program skládat ze 6 prioritních os. V jejich rámci bylo stanoveno celkem 19 specifických cílů, od nichž se budou odvíjet konkrétní podporovaná opatření (viz tabulka).

FINANCOVÁNÍ A ADMINISTRACE

OPŽP 2014-2020 znovu počítá se silným regionálním zaměřením. Hlavními příjemci tedy opět budou obce a jimi zřízené příspěvkové organizace či jiné právnické osoby. Výše dotace dosáhne 90 %, zbývajících deset procent budou obce muset hradit z vlastních prostředků. Zvažuje se rovněž uplatnění dalších finančních nástrojů (např. zvýhodněných půjček), avšak spíše směrem k podnikatelským subjektům.

PRVNÍ VÝZVA přibližně V POLOVINĚ ROKU 2014

Vyhlášení první výzvy z OPŽP 2014-2020 se pravděpodobně dočkáme přibližně v polovině letošního roku.

Struktura OP Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa Specifické cíle

PO 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod ze zdrojů v kategorii do 2000 EO a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

1.2 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a podzemních vod, efektivní hospodaření s vodními zdroji
1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině, efektivní nakládání s vodními zdroji
1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

PO 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 2.1 Snížit celkovou expozici obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

2.2 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země

PO 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

3.1 Zvýšit předcházení vzniku odpadů
3.2 Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace
3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin
3.4 Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady
3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky
3.6 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže
3.7 Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

PO 4O - chrana a péče o přírodu a krajinu

4.1 Posílit biodiverzitu
4.2 Posílit přirozené funkce krajiny
4.3 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
4.4 Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory

PO 5 - Energetické úspory

5.1 Snížit energetickou náročnost u budov a u veřejného osvětlení

PO 6 - Technická pomoc

6.1 Technická pomoc pro zajištění implementace OPŽP 2014-2020

 

Kontakt

AXIOM engineering s.r.o.

limbersky@axiomcz.eu

Pernerova 168 Pardubice 53002
IČO : 28855230 DIČ : CZ28855230

Ing. Jan Limberský, MBA
jednatel

Ing. Barbora Šuranská
asistentka jednatele
+420 774 708 869

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

AXIOM engineering s.r.o.